Giới thiệu

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÁC KHU - CỤM CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

 

Odoo image and text block

Giới thiệu

Được thành lập theo quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 29/07/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm phát triển các khu, cụm công nghiệp và thương mại, dịch vụ thành phố Tam kỳ.

Địa chỉ : Tầng 3 tòa nhà Trung tâm hành chính công thành phố, số 159 Trưng Nữ Vương, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3.822777

Chức năng :

Trung tâm phát triển các khu, cụm CN&TM, DV thành phố Tam Kỳ có chức năng tổ chức thực hiện việc kinh doanh hạ tầng các khu, cụm CN-TM-DV do UBND thành phố Tam Kỳ quản lý và là chủ đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác các khu, cụm CN-TTCN-TM,DV, các làng nghề do UBND thành phố là chủ đầu tư theo qui hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhiệm vụ & quyền hạn

 

-   Xây dựng Điều lệ quản lý các khu, cụm CN-TTCN-TM,DV trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý các khu cụm CN-TM, DV do UBND thành phố ban hành; vận động, xúc tiến và phối hợp xúc tiến thu hút các nhà đầu tư vào các cụm CN-TTCN-TM, DV trên cơ sở quy hoạch chi tiết và Quy chế đã được duyệt.

-   Huy động vốn đầu tư từ bên ngoài, vốn vay ngân hàng và các tổ chức khác để đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm CN-TTCN-TM, DV theo quy định của pháp luật.

-   Quản lý hạ tầng và khai thác hạ tầng các khu, cụm CN-TTCN-TM, DV:

     + Lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm CN-TTCN-TM, DV trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:

      + Thỏa thuận địa điểm các dự án đầu tư vào khu, cụm CN.

      + Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong các khu, cụm CN-TTCN-TM, DV trong suốt thời gian hoạt động; cung cấp và kinh doanh các dịch vụ, tiện ích phục vụ sản xuất kinh doanh trong các cụm CN-TTCN-TM, DV (nếu có);

     + Phối hợp với các cơ quan chức năng định giá cho thuê lại đất, giá cho thuê đất hoặc bán nhà xưởng và các phí sử dụng dịch vụ công cộng, tiện ích khác theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;

     + Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giấy phép đầu tư, việc thực hiện quy hoạch và xây dựng của các nhà đầu tư trong các khu, cụm CN-TTCN -TM, DV. Làm đầu mối tiếp tiếp nhận giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đầu tư sản xuất và các dự án khác tại các khu, cụm CN-TTCN-TM, DV theo quy định của nhà nước.

-   Làm đầu mối nhận và phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân trình cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề về: giao đất, cho thuê đất, cấp phép đầu tư, đăng ký kinh doanh... trong các khu, cụm CN-TTCN -TM, DV. Phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các vấn đề trên và tham mưu UBND thành phố kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

-   Phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng chống hàng giả, gian lận thương mại, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong các khu, cụm CN-TTCN-TM, DV.

-   Kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các quy chế quản lý khu, cụm CN-TTCN-TM, DV đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các khu, cụm CN-TTCN-TM, DV; trực tiếp xử lý theo phân cấp hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý vi phạm.

-   Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình hình thành, xây dựng, phát triển và quản lý các khu, cụm CN-TTCN-TM, DV về UBND thành phố và các cơ quan có liên quan của tỉnh Quảng Nam.

- Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án thương mại dịch vụ theo quy hoạch được UBND thành phố giao.

-   Hướng dẫn nhà đầu tư Ký hợp đồng cho thuê đất khi đầu tư vào các khu, cụm CN-TTCN-TM, DV theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố Tam Kỳ phân công và theo qui định của pháp luật.